ponedeljak, jul 22, 2024
Text Size

Осма ванредна сједница Скупштине акционара

На основу члана 268. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09 и 100/11) и члана 62. Статута „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, Надзорни одбор, на Тридесетдругој сједници, одржаној 05.12.2016. године, донио је Одлуку број: 2437/16, на основу које


С А З И В А
Осму ванредну сједницу Скупштине акционара
„Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука

Осма ванредна сједница Скупштине акционара „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржаће се 23.12.2016. године (петак), са почетком у 12,00 часова, у просторијама Управе Друштва, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука.

 

За сједницу Скупштине акционара се предлаже слиједећи

ДНЕВНИ РЕД:


1.    Избор радних тијела Скупштине акционара:
1.1.    Избор комисије за гласање,
1.2.    Избор предсједника Скупштине акционара,
1.3.    Избор записничара,
1.4.    Избор два овјеривача записника,
2.    Разматрање и усвајање Записника са Девете редовне сједнице Скупштине акционара „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, одржане 30. 06. 2016. године,  
3.     Разматрање и усвајање производно – финансијског плана  „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука за 2017. годину,
4.    Разно

Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара остварује се на основу извјештаја Централног регистра хартија од вриједности са стањем на дан 13.12.2016. године.

Акционари који нису у могућности да сједници Скупштине акционара присуствују лично, могу у складу са Упутством о начину заступања акционара на скупштини акционара („Службени гласник Републике Српске“, број 68/09), гласати  путем пуномоћника,  као и гласати писаним путем.

Скупштинске материјале акционари могу добити на увид у просторијама „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука, ул. Вељка Млађеновића бб, Бања Лука, сваког радног дана у времену од 09,00 до 15,00 часова, до дана одржавања сједнице Скупштине акционара.

У случају да се сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена сједница ће се одржати 23.12.2016. године (петак) са почетком у 13,00 часова, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Све информације у вези са заказаном сједницом Скупштине акционара могу се добити на телефон 051/450-261.                                                               
НАДЗОРНИ ОДБОР