subota, jun 22, 2024
Text Size

ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ

Број:900/21
Дана: 28.06.2021. године


ОБАВЈЕШТЕЊЕ АКЦИОНАРИМА О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДЕ


Обавјештавају се акционари привредног друштва „Индустријске плантаже“ а.д. Бања Лука да је Скупштина друштва, на 14. редовној сједници, одржаној дана 21.06.2021. године, донијела одлуку о расподјели остварене добити у 2020. години, број 874/21, којом приликом је усвојена и одлука о исплати дивиденде акционарима.
У складу са наведеном одлуком, дивиденда у укупном износу од 500.000,00 КМ ће се исплатити свим акционарима „Индустријских плантажа“ а.д. Бања Лука,  по принципу да свакој акцији припада исти номинални износ од 0,0046128185115433 КМ.
Право на дивиденду из добити Друштва имају акционари који имају статус акционара према подацима Централног регистра хартија од вриједности на дан 10.08.2021. године, као дан пресјека. Датум почетка исплате дивиденде је 20.08.2021. године.
Исплата дивиденде ће се извршити у складу са законским прописима на текуће рачуне физичких лица, односно трансакцијске рачуне правних лица.

У том смислу потребно је доставити сљедећу документацију:
1.    За физичка лица:
1.1.    захтјев за исплату дивиденде
1.2.    копију личне карте
1.3.    назив банке и број рачуна са копијом картице
1.4.    број телефона на који је могуће контактирати акционара
2.    За правна лица:
2.1.    захтјев за исплату дивиденде потписан од стране лица овлаштених за заступање
2.2.    копија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији
2.3.    копије личних карата лица овлаштених за заступање
2.4.    назив банке и број трансакционог рачуна код пословне банке, документован потврдом банке о отвореном рачуну
2.5.    контакт телефон
Сву документацију акционари могу доставити лично или путем поште на адресу „Индустријских плантажа“ а.д. Бања Лука – Вељка Млађеновића бб, 78000 Бања Лука.
Обавјештавамо све акционаре да воде рачуна о роковима застаре својих потраживања и да приступају наплати дивиденди како би остварили своје право на дио добити друштва.
По протеку рока застарјелости, потраживања акционара према Друштву по основу дивиденди неће бити исплаћивана акционарима, тј.протеком тог рока акционари губе право потраживања по основу дивиденди.
Све додатне информације могу се добити непосредно на адреси друштва, у правној служби или путем телефона 051/450-217 и 051/450-261.


Д И Р Е К Т О Р
________________________
Дарио Јокановић, дипл.инж.